ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ważne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej
u. M.J. Piłsudskiego 2
66-110 Babimost
tel: (68) 351-24-44, (68) 351-33-61
fax: (68) 351-24-44
 
Godziny otwarcia:
 
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 7:15 - 15:15
Środa 7:15 - 15:15
Czwartek 7:15 - 15:15
Piątek 7:15 - 15:15
 
 
 
 
 
 
 
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Babimost w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2023 r. poz. 647 ze zm.).
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami programu są:
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
      - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo
      - orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Asystent pomaga m.in. w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na zajęcia terapeutyczne, do ośrodków zdrowia, kultury, w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście informuje, że mogą zgłaszać się osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.09.2023r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście, osobiście, telefonicznie pod nr tel. 68-351-24-44, mailowo  email: opsbabimost@babimost.pl, pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Powst. Wlkp. 11A, 66-110 Babimost
Więcej informacji:
Załącznik:
 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, który ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej tj., wsparcia w  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście poszukuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Kryteria doboru kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Wymagania niezbędne :
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
lub
 1. co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
lub
 1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
Pożądane cechy i kompetencje na kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pytania, zgłoszenia kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście pod nr telefonu: (68) 351-24-44.
 
 
 
OPASKI BEZPIECZEŃSTWA
Ośrodek Pomocy Społeczne w Babimoście realizuje program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Babimost”.
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Babimost, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są  w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Realizacja Programu w zakresie Modułu II będzie polegała na zapewnieniu dostępu do opasek bezpieczeństwa wraz z obsługa systemu.
Opaska bezpieczeństwa połączona jest z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotowa do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia lub wezwać odpowiednie służby ratunkowe.
 
 
Ważne zmiany dla mieszkańców Gminy zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy.

Wprowadzone obecnie zmiany przepisów dotyczą osób, które nadal (czyli po 1 lipca) udzielają wsparcia obywatelom Ukrainy w postaci zakwaterowania i wyżywienia (wypłata świadczenia przysługuje  w dalszym ciągu za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski). Osoby te mają maksymalnie miesiąc na złożenie wniosku na wypłatę świadczenia od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, w którym taka pomoc będzie udzielana. 
Przykłady:
1) jeżeli ktoś zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 15 lipca br. to czas na złożenie stosownego wniosku ma wyłącznie do 15 sierpnia br. Jeśli zrobi to w terminie późniejszym to wypłata świadczenia nie będzie mu przysługiwała. 
2) jeżeli ktoś zapewniał zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 18 sierpnia br. to czas na złożenie stosownego wniosku ma wyłącznie do 18 września br. Jeśli zrobi to w terminie późniejszym to taki wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca br. 
 
 
 
 
 
W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu kontaktów, prosimy by w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej i korzystać z jednej z poniższych form:
 
 • Tradycyjnej korespondencji
 • Telefonicznej:
          Pomoc Społeczna : 68 351 24 44
          Świadczenia  rodzinne: 68 351 33 61
 
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Babimost prosimy, by do naszej placówki nie przychodziły osoby z objawami przeziębienia i grypy.
 
 
POMÓŻMY SENIOROM!
 
 
W związku z okresem kwarantanny, związanej z zagrożeniem zarażenia koronawirusem,  prosimy, by bardziej zainteresować się osobami starszymi mieszkającymi w sąsiedztwie, szczególnie tymi, które nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, poniżej podajemy numery telefonów do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy pomogą Państwu w tym trudnym okresie zrobić najbardziej pilne zakupy artykułów pierwszej potrzeby, udzielą również wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej.
 
Dane kontaktowe:
68 351-24-44
68 351-33-61
 
Pomoc seniorom w związku z epidemią koronawirusa
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście prosi, by osoby starsze pozostawały w domach, maksymalnie ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych. Pracownicy socjalni pomogą w załatwianiu zakupów, wykupieniu recept.
 
W razie potrzeby:
1. Senior kontaktuje się z OPS Babimost pod numerem telefonu
(68) 351-24-44 i zgłasza potrzebę zakupu żywności, środków higienicznych, leków (realizacja recept) – pomoc nie obejmuje zakupu m.in. art. tytoniowych, alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv, opłaty usług. Realizacja najpóźniej w ciągu 2 dni.
2. Pracownik socjalny przyjdzie do seniora z legitymacją służbową.
3. Pracownik socjalny weźmie od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze i zrobi zakupy (max. za 100 zł.- produkty żywnościowe), w sklepie, aptece która znajduje się w najbliższym otoczeniu. Potem je dostarczy i rozliczy się z wydanych środków (paragon). Zakupy zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
4. Działamy tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność. To na pewno nie osoba z OPS.
5. Senior będzie mógł skorzystać z takiej usługi dwa razy w tygodniu.
6. Pomoc skierowana jest do samotnych seniorów, powyżej 65 roku życia, które nie są objęte usługami opiekuńczymi.
7. Każdy senior dzwoniący do tutejszego Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście w celu realizacji pomocy zakupowej.
 
Osoby, które potrzebują takiej pomocy są proszone o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu (68) 351-24-44. Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Akcja będzie trwała do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.