ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut OPS

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIII/180/13
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 1 lipca 2013 roku
 
w sprawie  uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.182 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
uchwala się:
Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście  zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Babimoście z dnia
28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.
 
§ 2. Ośrodek działa na podstawie prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
  z 2013r.poz.182 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zmianami),
 5. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.
  z 2006r., Nr 139, poz. 992, ze zmianami),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami),
 7. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zmianami),
 8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012r. poz. 1356 ze zmianami),
 9. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).
 10. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U z 2013r.Nr 135 ze zmianami),
 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami),
 12. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009  r. Nr 205 poz. 1585 ze zmianami),
 13. niniejszego statutu,
 14. innych przepisów obowiązujących w zakresie działania Ośrodka.
 
§ 3. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Babimost.
2. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Babimost.
 
Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
 
§ 5. Ośrodek realizuje zadania:
 1. własne gminy wynikające z ustaw,
 2. zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie ustalonym przez ustawy,
 3. powierzone i przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień.
 
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie,
 2. prowadzenie pracy socjalnej jako szeroko rozumianej działalności zawodowej skierowanej na pomoc potrzebującym, 
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 4. przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
 5. realizację zadań wynikających z programów rządowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej.
 1. Ośrodek wykonuje ponadto  zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, oraz
  w zakresie ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Ośrodek wykonuje  także zadania związane z:
 1. postępowaniem w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. ustawą o systemie oświaty w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 4. realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
§ 7. W wykonaniu zadań Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa z:
 1. organami administracji rządowej i samorządowej,
 2. zakładami i placówkami służby zdrowia,
 3. instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.
 
Rozdział III
Organizacja Ośrodka
 
§ 8. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie a w szczególności za:
 1. realizację wszystkich zadań Ośrodka,
 2. zasadne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przyznawanie świadczeń
  z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
 3. prawidłową organizację pracy,
 4. przestrzeganie przepisów prawnych, porządku i dyscypliny pracy.
 
§ 9. 1 Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Babimostu.
 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 
§ 10. 1. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 1. Strukturę organizacyjną oraz podział zadań na poszczególne stanowiska określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Babimostu.
 
§ 11. 1. Załatwianie indywidualnych spraw oraz wydawanie decyzji w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych  należących do administracji publicznej następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Babimostu.
 1. W razie nieobecności kierownika decyzje określone w ust.1 wydaje upoważniony przez Burmistrza, na wniosek Kierownika pracownik Ośrodka.
 
§ 12. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej
 
§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 14. 1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków budżetu gminy na podstawie planu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Radę Miejską oraz ze środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań zleconych.
 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz a obsługę kasową prowadzi Urząd Miejski.
 
§ 15. 1. Oświadczenie woli w imieniu Ośrodka w zakresie zarządu mieniem lub czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, składa jednoosobowo Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez  Burmistrza.
 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 16. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Plac Powstańców Wlkp. 11a
66-110 Babimost
Tel./fax (068)3512444   NIP 973-06-48-942
 
§ 17. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalania.
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 19.1. Tracą moc:
 1. Uchwała Nr XIX/104/04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2004 r.
  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.
 2. Uchwała Nr XXX/173/06 Rady Miejskiej w Babimoście  z dnia 26 kwietnia 2006 r.
  w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Paciejewski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-17 10:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-17 10:38:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-17 10:38:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »