ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dla Klienta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie wspierające

informacja

INFORMACJA
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście informuje, że z dniem 1.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym (Dz.U. z 2023r. poz.1429), która zmienia zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.
 
 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1.01.2024 r.
 
 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 
- zostanie uchylony 1.01.2024 r., 
- dodatkowe istotne informacje 
 
 1. Świadczenie pielęgnacyjne (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)
 
- będzie wypłacane tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia,
- będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- przysługiwać będzie również nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
- osoby inne niż matka i ojciec, na których zgodnie z Kodeksem Cywilnym ciąży obowiązek alimentacyjny, będą miały łatwiejszy dostęp do uzyskania świadczenia,
- w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, kwota świadczenia zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana będzie opieka – warunkiem jest złożenie przez opiekuna wniosku,
- możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,
- dodatkowe istotne informacje 
 
 1. Zasiłek dla opiekuna
 
W sprawach nieuregulowanych stosowane będą przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.,
 
 1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – DO KTÓRYCH PRAWO POWSTAŁO W OKRESIE DO DNIA 31-12-2023 R.
 
 1. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do wszystkich świadczeń, do których prawo powstało do dnia 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane.
Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach (z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 1.01.2024 r.
 1. Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po 1.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie. W przypadku rezygnacji z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego po  01.01.2024 r., nie będzie już możliwy powrót do tego świadczenia.
 2. Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.
 3. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 
 4. W przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna oraz jednoczesnego złożenia wniosku o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy poinformować o tym organ wypłacający wyżej wymienione świadczenia. W takiej sytuacji wypłata powyższych świadczeń zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.
 5. Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu przez opiekuna wraz z odsetkami.
 
 1. ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE.
 
Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
Ilość punktów w skali potrzeby wsparcia
Wysokość świadczenia wspierającego
 
Przysługuje od
 
 
 
 
95-100
220% renty socjalnej
01.01.2024 r.
90-94
180% renty socjalnej
01.01.2024 r.
87-89
120% renty socjalnej
01.01.2024 r.
85-86
120% renty socjalnej
01.01.2025 r.
Po spełnieniu dodatkowych warunków także od 1.01.2024 r. Informacji na ten temat udziela ZUS.
80-84
80% renty socjalnej
01.01.2025 r.
78-79
60% renty socjalnej
01.01.2025 r.
75-77
60% renty socjalnej
01.01.2026 r.
70-74
40% renty socjalnej
01.01.2026 r.
69 i mniej
 
świadczenie wspierające nie przysługuje
 
 
 Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.
 
Powyższa informacja nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-24 10:52:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-24 10:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-24 10:52:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Świadczenia rodzinne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych ( t. j. DZ. U. 2018, poz. 2220 ze zmianami).
Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu  samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu  wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
       1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
       2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
       3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;                                           
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) Sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego  wynosi miesięcznie:
- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,- zł jednorazowo,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,- zł miesięcznie,
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.  W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł. na dziecko, nie więcej jednak niż  o 160 zł. na  wszystkie dzieci,
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i na każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
90 zł  miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
110 zł  miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo, dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające również roczne przygotowanie przedszkole,
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113 zł miesięcznie, gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności), 69 zł  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej). Dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 
Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka- 1000 zł  jednorazowo,
Świadczenie rodzicielskie - 1000 zł miesięcznie,
Zasiłek pielęgnacyjny -  215,84 zł miesięcznie,
Świadczenie pielęgnacyjne -  1830 zł miesięcznie,
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje  ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka,
rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
Natomiast w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;
3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,  o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty do wniosku: prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia rodzicielskiego (np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie zarejestrowaniu w rejestrze osób bezrobotnych lub o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych).
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 628, oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) (uchylona)17)
c)18) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)19) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5)19) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat,
-osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
- osobie, jeżeli  członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobą, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
 - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Osobom (innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstałą:
 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:
 1. osoba sprawująca opiekę:
 2. ma  ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów
 4. osoba wymagająca opieki:
 5. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 6. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 7. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 8. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów
 9. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów
 10. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
   
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-17 10:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-17 10:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 13:41:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »